Výsledky a oznámení

 

Hospodářské výsledky minulých účetních období naleznete ve sbírce listin obchodního rejstříku.

 

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti

 

Univerzální stavební, a.s.

se sídlem Praha 10, Vršovice, Smolenská 261/23, IČ: 411 90 866,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 857

 

která se koná

dne 30.4.2021 v 10.00 hodin

 

v Táboře, Nerudova 3078.

 

Správní rada společnosti  navrhuje následující pořad jednání:

 

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Projednání a schválení Projektu rozdělení společnosti formou odštěpením se vznikem nové společnosti.
  4. Závěr

 

 

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 9.30 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti, právnické osoby také výpisem z obchodního rejstříku, zmocněnci akcionářů se prokážou plnou mocí, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen, mohou-li vzniknout pochybnosti o jeho pravosti. V plné moci musí být uvedeno označení  akciové společnosti,  jejíž valné hromady se  zastoupení  týká, musí v ní být vyjádřeno, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na jediné valné hromadě či na více valných hromadách dané společnosti a musí obsahovat čísla akcií zastoupeného akcionáře. Právnická osoba může být zastoupena pouze jednou osobou. Udělení plné moci více zmocněncům ke společnému zastupování na valné hromadě je nepřípustné.

 

Jednání valné hromady je neveřejné,  jejího jednání se mohou zúčastnit akcionáři nebo jejich zmocněnci nebo osoby oprávněné k účasti podle stanov nebo na základě obecně závazného právního předpisu.

 

 

 

NÁVRHY NA USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU

A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

____________________________________________________________________________

 

Návrh usnesení   k bodu 2 programu a jeho zdůvodnění:

 

Valná hromada schvaluje volbu navržených orgánů valné hromady.

 

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je v působnosti valné hromady.

 

 

 

 

Návrh usnesení k bodu 3 programu a jeho zdůvodnění:

 

Valná hromada tímto schvaluje rozdělení společnosti Univerzální stavební, a.s., IČO: 41190866 odštěpením se vznikem nové společnosti US servis, a.s., ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, při které společnost  Univerzální stavební, a.s. coby společnost rozdělovaná nezaniká a vyčleněná část jejího jmění, která je specifikována v projektu rozdělení, přechází na nově vznikající společnost  US servis, a.s. jakožto nástupnickou společnost, s tím že:

 

a) valná hromada schvaluje projekt rozdělení ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti, kde společnost Univerzální stavební, a.s. má postavení rozdělované společnosti a společnost US servis, a.s. je nově vznikající společností, která má postavení společnosti nástupnické, a to ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin společnosti Univerzální stavební, a.s. vedené Městským soudem v Praze.

 

b) Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Univerzální stavební, a.s., IČO: 41190866 sestavenou ke dni 31.12.2020 (slovy: třicátého prosince roku dva tisíce dvacet) a ověřenou auditorem.

 

c) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu  společnosti Univerzální stavební, a.s., IČO: 41190866 sestavenou ke dni 1.1.2021 a ověřenou auditorem.

 

d) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu  společnosti US servis, a.s. sestavenou ke dni 1.1.2021 a ověřenou auditorem.

 

e) V souladu se schváleným projektem rozdělení valná hromada schvaluje stanovy společnosti US servis, a.s. coby nástupnické společnosti, když součástí stanov je i určení prvních členů orgánů, a to:  

 

Předseda správní rady: Ing. Jiří Světlík, narozený 19.4.1955, trvalý pobyt Praha 10, Vršovice, Smolenská 261/23,

 

Místopředseda správní rady: Ing. Pavel Jedlička, narozený 14.6.1958, trvalý pobyt Lázně Toušeň, Zápská 455

 

Člen správní rady: Ing. Milan Kšíkal, narozený 22.2.1963, trvalý pobyt Praha 10, Vršovice,  Murmanská 1469/8.

 

f) V souladu se schváleným projektem rozdělení valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Univerzální stavební, a.s., IČO: 41190866 z dosavadní výše 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) o částku 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti Univerzální stavební, a.s., IČO: 41190866 je prováděno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti Univerzální stavební, a.s., tak že u akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Akcionáři rozdělované společnosti Univerzální stavební, a.s. jsou nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu rozdělení - odštěpením dle projektu rozdělení do obchodního rejstříku  povinni oznámit  rozdělované společnosti Univerzální stavební, a.s. označení svých majetkových účtů, na kterých mají evidovány akcie společnosti Univerzální stavební, a.s. pro účely provedení zápisu změny jmenovité hodnoty každé jejich akcie společnosti o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). V případě, že akcionář rozdělované společnosti nesdělí číslo svého majetkového účtu v uvedené lhůtě, mohou být akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty.

V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti Univerzální stavební, a.s. nedojde k žádné výplatě dosavadním akcionářům společnosti, neboť základní kapitál se snižuje v souvislosti s odštěpením vyčleněné části jmění od společnosti Univerzální stavební, a.s. a jejím přechodem do společnosti US servis, a.s.

 

Zdůvodnění:

Cílem procesu Odštěpení je zejména optimalizace hospodářské, organizační a administrativní struktury společnosti Univerzální stavební, a.s., jakožto Rozdělované společnosti (dále také jen „Rozdělovaná společnost“).

 

V důsledku odštěpení přejde vyčleněná část jmění  Rozdělované společnosti na nově vzniklou společnost, přičemž nedojde ke zrušení ani zániku Rozdělované společnosti a všichni dosavadní akcionáři Rozdělované společnosti se stanou akcionáři nově vzniklé společnosti. Schválení Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti (dále také jen „Projekt“) je ve smyslu stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v pl. znění, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích) a  zákona č.125/2008 Sb., v pl.znění, o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“) v působnosti valné hromady společnosti.

 

V důsledku Odštěpení vznikne nová společnost (dále také jen „Nástupnická společnost“), jejíž stanovy jsou uvedeny v čl. X. Projektu a zároveň se mění stanovy Rozdělované společnosti, změny stanov Rozdělované společnosti jsou uvedeny v čl.XI.Projektu.

 

Údaje o vlivu Odštěpení na akcie dosavadních akcionářů (§ 300 odst.2 Zákona o přeměnách):

 

Výměnný poměr akcií je stanovený jako rovnoměrný. Podíl akcionářů Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti bude stejný,  jako  jejich podíl v Rozdělované společnosti; po zápisu Odštěpení dle Projektu do obchodního rejstříku se nezmění  počet akcií Rozdělované společnosti ani jejich druh, forma a podoba.

 

Jmenovitá hodnota každé z akcií Rozdělované společnosti se sníží z dosavadních 40 000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 20 000,- Kč, celková částka o níž se sníží jmenovitá hodnota všech akcií akcionářů Rozdělované společnosti  činí  5 500 000- Kč.

 

Po zápisu Odštěpení dle Projektu bude na příslušných majetkových účtech akcionářů Rozdělované společnosti zaevidována nová jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 20 000,- Kč  v Rozdělované společnosti a zároveň  bude akcionářům vydáno celkem 275 ks  kmenových akcie na jméno v listinné  podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč Nástupnické společnosti v poměru podle jejich podílu na Rozdělované společnosti, jimiž  bude tvořen základní kapitál Nástupnické společnosti ve výši 5 500 000- Kč.

 

Podstatou změny stanov Rozdělované společnosti je změna výše základního kapitálu, změna jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti a uvedení stanov Rozdělované společnosti do souladu se zákonem č.33/2020 Sb., kterým se mění Zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších změn.

 

V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách lze v rámci rozdělení snížit základní kapitál zúčastěných společností. Snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti se provádí podle Projektu rozdělení společnosti formou odštěpením se vznikem nové společnosti a je prováděno v souladu s ust.§ 266 Zákona o přeměnách. Účelem snížení základního kapitálu je vyčlenění jeho části  ve výši 5 500 000,- Kč z Rozdělované společnosti  a přechod této části ve výši 5 500 000,- Kč na základní kapitál nově vznikající Nástupnické společnosti, jak je uvedeno v čl.IX.Projektu. 

                                                                        

Údaj dle § 300 odst.3 Zákona o přeměnách:

Základní kapitál je snižován pro akcionáře Rozdělované společnosti.

 

Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti je sestavena ke dni 31. prosince 2020 a tato je ověřena auditorem, neboť se toto ověření vyžaduje dle zákona o účetnictví. Schválení konečné účetní závěrky je ve smyslu stanov společnosti, Zákona o obchodních korporacích a Zákona o přeměnách v působnosti valné hromady společnosti.

 

Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti i zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti je sestavena ke dni 1.1.2021, je  provedena v souladu s právními předpisy a obě byly ověřeny auditorem. Schválení zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti je  ve smyslu Zákona o přeměnách v působnosti valné hromady společnosti.

 

 

VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (v tis.Kč) k 31.12.2020

 

Aktiva celkem:                       43 438               Pasiva celkem:   43 438                                  

z toho:                                                                  z toho:

               

- dlouhodobý hm. majetek  17 586            - vlastní kapitál  28 482 

- oběžná aktiva                        24 793             - cizí zdroje          14 956                                   

- ostatní aktiva                               59          - ostatní pasiva            0                   

 

Výsledek hospodaření za hospodářský rok od 1.1.2020 do 31.12.2020: 4 917

 

Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k prostudování v sídle společnosti v pracovní dny počínaje dnem  25.3.2021 v době od  8.00  do 14.00 hodin.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM NA JEJICH PRÁVA PODLE § 299 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

 

V sídle společnosti je akcionářům k dispozici k prostudování v pracovní dny počínaje dnem 25. 3. 2021 v době od  8.00  do 14.00 hodin:

 

  1. Projekt rozdělení společnosti formou odštěpením se vznikem nové společnosti
  2. účetní závěrky společnosti za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření,
  3. konečná účetní závěrka společnosti, zahajovací rozvaha Rozdělované a  Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření,
  4. posudek znalce pro ocenění jmění odštěpované části jmění,

 

 

 a další listiny, pokud se podle Zákona o přeměnách vyžadují.

 

 

Opis nebo výpis z listin uvedených pod písm.a) – d) shora, jakož i z dalších listin, pokud se podle Zákona o přeměnách vyžadují,  vydá společnost bezplatně, bez zbytečného odkladu každému akcionáři, který o to požádá.

 

V Praze dne 25.3.2021

 

Ing.Jiří Světlík, v.r.

předseda správní rady